Site Overlay

LEARNING INNOVATION


ด้วยมหาวิทยาลัยตระหนักถึงความสำคัญในการปฏิบัติภารกิจหลักในการจัดการศึกษาควบคู่กับการวิจัย โดยมุ่งใช้งานวิจัย
ในการสร้างองค์ความรู้ เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร   การจัดการเรียนการสอน   และการวัดและประเมินผล  เพื่อพัฒนา
ผลงานทางด้านนวัตกรรมการศึกษาให้เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการระดับนานาชาติ ในการนี้มหาวิทยาลัยได้จัดสรรงบประมาณ
เพื่อเป็นทุนสนับสนุนการทำวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมการศึกษา ในวงเงินโครงการละไม่เกิน 500,000 บาท โดยมีเป้าหมาย
ที่จะนำผลงานวิจัยไปตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติ ทั้งนี้กำหนดเปิดรับสมัครข้อเสนอโครงการวิจัยตลอดทั้งปี 
และเพื่อให้การพิจารณาอนุมัติทุนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว  มหาวิทยาลัยจะเชิญผู้ขอทุนมานำเสนอและพิจารณา
อนุมัติทุนให้แล้วเสร็จภายใน 1 เดือน  

– ดาวโหลดแบบฟอร์มขอรับทุน –