Site Overlay

ACTIVE LEARNING

ตามที่มหาวิทยาลัยได้จัดทำโครงการยุทธศาสตร์ นวัตกรรมการเรียนรู้ สู่การศึกษาตลอดชีวิต  (Learning Innovation for Lifelong Education : LILLE) ในด้านการเรียนการสอน  มหาวิทยาลัยมุ่งพัฒนาการเรียนการสอนให้เป็นรูปแบบ Active Learning มากยิ่งขึ้น เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการจัดการเรียนการสอนในระบบ Education 3.0 หรือ Education 4.0  ในการดำเนินงานดังกล่าว มหาวิทยาลัยได้กำหนดเป้าหมายที่จะสนับสนุนคณะ/วิทยาลัยปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนให้เป็นรูปแบบ Active Learning โดยจะส่งเสริมให้คณาจารย์ทำการปรับปรุงการเรียนการสอนรายวิชาในคณะต่างๆ เป็นการนำร่อง  ทั้งนี้เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จในแต่ละภาคการศึกษาและจัดส่งรายงานเรียบร้อยแล้ว  มหาวิทยาลัยจะเชิญผู้ดำเนินการมานำเสนอผลการดำเนินงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกลุ่ม คณาจารย์ที่สนใจ (Show & Share) เพื่อนำไปสู่การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องต่อไปในอนาคตสำหรับการดำเนินงาน