Site Overlay

TECHNOLOGY

มหาวิทยาลัยมีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ปรับกระบวนการเรียนการสอนให้เป็นรูปแบบ Active Learning ที่มุ่งเน้นกระบวนการเรียนรู้ของนิสิตเป็นสำคัญ โดยส่งเสริมให้คณาจารย์นำอุปกรณ์สมัยใหม่มาใช้เป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนการสอน เพื่อเป็นกลไกในการเสริมประสิทธิภาพการเรียนการสอน ที่จะทำให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาความรู้ของตนเองได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ รวมทั้งมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากฐานความรู้ต่างๆ นอกจากนี้ยังมุ่งให้ เกิดการปรับเปลี่ยนกระบวนการเรียนการสอนด้วยการให้นิสิตศึกษาและค้นคว้า เนื้อหาก่อนเข้าชั้นเรียน เพื่อให้อาจารย์สามารถใช้เวลาในชั้นเรียนสำหรับ  กระบวนการเรียนรู้อื่นที่มีความยุ่งยากหรือสำหรับการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับนิสิต  อย่างกว้างขวางผ่านการอภิปราย    การวิเคราะห์    สังเคราะห์ปัญหา  และการเสริมสร้าง ประสบการณ์โดยการทดลองปฏิบัติเพิ่มเติม โดยมหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้ ศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้เป็นผู้รับผิดชอบ ทั้งนี้ ได้พิจารณาคัดเลือกเทคโนโลยีและอุปกรณ์สมัยใหม่ที่เหมาะกับรูปแบบการจัดการเรียน การสอนของคณาจารย์ ได้แก่ การใช้งาน LMS ผ่านระบบ  myCourseVille อุปกรณ์ Clicker และ Chula Clicker เพื่อเพิ่มปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนและผู้เรียน ในห้องเรียน ระบบ Echo 360 ALP และระบบ Echo Personal Capture ซึ่งเป็นระบบที่ใช้ บันทึกการเรียนการสอนและเผยแพร่บนระบบ myCourseVille เพื่อให้นิสิตใช้ศึกษาก่อน หรือทบทวนเนื้อหาหลังจากที่เรียนแล้ว และสื่อการเรียนรู้สามมิติ (Augmented Reality) ซึ่งเป็นสื่อการเรียนรู้ เสมือนจริงที่จะช่วยให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจเนื้อหาที่ยากได้ดียิ่งขึ้น