Site Overlay

CHULAMOOC Achieve

วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2561 คุณสัณฐาน อยู่ศิริ ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน สายงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล เป็นประธานในการปฐมนิเทศผู้เข้ารับการอบรม CHULA MOOC Achieve คอร์สเรียนออนไลน์ ซึ่งธนาคารออมสิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และบริษัท บางกอก อินโนเวชั่น เฮ้าส์ จำกัด ร่วมกันจัดขึ้นเพื่อสร้างความเข้าใจและเตรียมความพร้อมในการอบรมภายนอกในรูปแบบออนไลน์ให้แก่ผู้บริหารและพนักงานธนาคารออมสินที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการวิจัย การตลาด การบริหารจัดการข้อมูล จำนวน 167 คน โดยมีรศ.ดร.แนบบุญ หุนเจริญ ผู้ช่วยอธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดร. ผาณิต เสรีบุรี CEO บริษัท บางกอก อินโนเวชั่น เฮ้าส์ จำกัด และดร.ธรรม์ธีร์ สุกโชติรัตน์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท Legal Drive จำกัด ร่วมในการปฐมนิเทศดังกล่าว ณ หอประชุมเพชรรัตน ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่