Site Overlay

CLASSROOM ACTION RESEARCH

ทุนวิจัยในชั้นเรียน

          มหาวิทยาลัยตระหนักถึงความสำคัญในการส่งเสริมให้อาจารย์ได้ทำงานวิจัยในชั้นเรียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำไปสู่การปรับปรุง หรือพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทั้งนี้เป้าหมายที่สำคัญคือทำให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ ในการนี้มหาวิทยาลัยจึงได้จัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นทุนอุดหนุนการทำวิจัยในชั้นเรียนเพื่อส่งเสริมให้อาจารย์ทำวิจัยในชั้นเรียนอย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้น มหาวิทยาลัยจึงได้จัดสรรทุนอุดหนุนโครงการวิจัยในชั้นเรียนให้แก่คณาจารย์มาตั้งแต่ปีการศึกษา 2554 และมอบหมายให้ศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาคณาจารย์ในเรื่องดังกล่าวอย่างกว้างขวาง ต่อเนื่องและครบวงจร ดังนี้
             1.การอบรมเกี่ยวกับแนวทางในการทำวิจัยในชั้นเรียน
             2.การสนับสนุนทุนเพื่อทำการวิจัยในชั้นเรียน
             3.การจัดเวทีเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับแนวคิด วิธีการ และประสบการณ์ในการทำวิจัยในชั้นเรียน
             4.การจัดทำเอกสารเพื่อเผยแพร่ผลงาน

(Click เพื่อดูหลักเกณฑ์การเขียนรายงานฉบับสมบูรณ์และบทความทางวิชาการ )
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเสนอขอรับทุน

 สรุปผลการดำเนินงานโครงการวิจัยในชั้นเรียน
          จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้เริ่มจัดสรรทุนวิจัยในชั้นเรียนตั้งแต่ปีการศึกษา 2554 ทั้งนี้ได้จัดสรรทุนให้คณาจารย์ทำวิจัยทุกภาคการศึกษา สำหรับโครงการที่จัดทำเสร็จเรียบร้อยแล้วได้รับรางวัลและเผยแพร่ผลงาน ดังนี้

              1. ได้รับรางวัลในระดับชาติ จำนวน 2 โครงการ
              2. ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ทั้งในระดับนานาชาติและระดับชาติ จำนวน 13 โครงการ
              3. ได้นำเสนอในที่ประชุมทั้งในระดับนานาชาติและระดับชาติ จำนวน 15 โครงการ

สนใจขอดูรายงานฉบับสมบูรณ์ได้ที่ศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ 
          เนื่องด้วยมหาวิทยาลัยยังเห็นความจำเป็นที่จะส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์จัดทำโครงการวิจัยในชั้นเรียนเพิ่มขึ้น เพื่อจะได้นำผลการวิจัย ไปประกอบการพิจารณาแก้ปัญหาหรือพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นมหาวิทยาลัยจึงเห็นควร จัดสรรทุนให้แก่อาจารย์ที่สนใจ โดยเปิดรับสมัครการขอรับทุนอุดหนุนการทำโครงการวิจัยในชั้นเรียนตลอดปีการศึกษา